Lover for Bergens Jæger- og Fiskerforening

(Vedtatt i konstituerende møte den 1. februar 1895 og forandret på generalforsamlingene 19. mars 1918,1. april 1930, på ekstraordinær generalforsamling 1. desember. 1937, på generalforsamling 25. april 1947, på ekstraordinær generalforsamling 9. mai 1953, på ekstraordinær generalforsamling 23. mai 1958, på ekstraordinær generalforsamling 17. april 1969, på ekstraordinær generalforsamling 9. april 1997, på ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2001, på ekstraordinær generalforsamling 29. mai 2007 og på ekstraordinær generalforsamling 29.april 2013).

§ 1

Foreningen som har sitt sete i Bergen, har til formål å arbeide for fremme av et sunt og rasjonelt stell med landets vilt og fisk, særlig i Bergen og tilliggende kommuner. I dette øyemed vil foreningen bl.a.:

  • Gjennom sine medlemmers eksempel og på annen vis søke å innarbeide i den almenne bevissthet aktelse for landets jakt- og fiskelovgivning og forståelsen av at det er nødvendig av hensyn til viltet og fisken, at disse lover blir overholdt.
  • Arbeide for en rasjonell utvikling av jakt- og fiskelovgivningen.
  • Bidra til videre klarlegging av grunnene til de store svingninger i vår viltbestand og søke å råde bot på de årsaker som virker desimerende på bestanden. Søke å forhindre handel med ulovlig fanget fisk og ulovlig felt vilt, samt fremme alle foranstaltninger siktende på en økning av vilt- og fiskebestanden og bevarelse av de fugle- og dyrearter som i dag finnes i vårt land.
  • Arbeide for å vekke interessen for sportsmessig jakt og fiske og for å fremme sine medlemmers adgang til sådan.
  • Gjennom aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid fremme rekruttering av medlemmer.

§ 2

Enhver mann eller kvinne som betaler sin kontingent og vedtar å ville følge foreningens lover, kan være medlem av foreningen. Den årlige kontingent- og gruppeinndeling fastsettes av generalforsamlingen. Kontingenten betales forskuddsvis. Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig til sekretæren. Den som ikke er utmeldt innen 1. januar, betraktes som medlem for det følgende år. Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen utnevne æresmedlemmer. Til opptagelse kreves at 2/3 av de møtende stemmer for samme. Voteringen skal foregå skriftlig. Hederstegn tildeles av styret eller ved alminnelig flertall på generalforsamlingen, i følge regler for tildeling av hederstegn.

§ 3

Medlemmer som gjør seg skyldig i overtredelse av jakt- og fiskelovgivningen eller forsynder seg mot foreningens lover eller formål, kan, hvis gjentagelse finner sted etter at styret har gitt medlemmet en advarsel, eller hvis forseelsen er av særlig graverende art, ekskluderes av foreningen ved enstemmig styrebeslutning. Vedkommende har dog anledning til å innbringe saken til avgjørelse i generalforsamlingen, hvor han i tilfelle har møterett.

§ 4

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av april måned. Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner det nødvendig eller når 1/10 av medlemmene krever det. Innkallelse skjer med minst en ukes varsel. I innkallelsen skal nevnes de saker som skal behandles. Kun de saker som er nevnt i innkallelsen, kan finne sin avgjørelse.

Generalforsamling, ordinær så vel som ekstraordinær, er beslutningsdyktig uansett frammøte. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall, idet formannens stemme gjør utslaget i tilfelle stemmelikhet. Til lovforandring og til disponering av foreningens fonds kreves at minst 1/6 av de ordinære medlemmer er til stede og at 2/3 av disse stemmer for. Kan lovforandring eller disponering av fonds ikke avgjøres på grunn av fåtallig frammøte, skal deretter ekstraordinær generalforsamling innkalles innen 14 dager, og den fatter da gyldig beslutning uten hensyn til frammøtet.

Kun personlig møte berettiger til å stemme.

På den ordinære generalforsamling:

  • Avgis årsberetning.
  • Fremlegges regnskap i revidert stand.
  • Desideres regnskapet
  • Foretas valg på styre, varamedlem og 1 revisor (§. 5).
  • Valg av et nytt medlem til valgkomité hvert år. Nye medlemmer velges for en periode på tre år. Komiteen har tre medlemmer og lederen er den personen som er inne i sitt tredje år som medlem av komiteen. Komiteen skal avgi innstilling om valg av tillitsmenn til foreningen så tidlig at innstillingen kan utsendes sammen med innkallelsen til generalforsamlingen.
  • Behandles de øvrige i innkallelsen nevnte saker.

Lovforslag som måtte ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være styret i hende innen 31. januar, andre saker innen 14 dager før generalforsamlingens avholdelse.

§ 5

Foreninger ledes av et styre på 11 medlemmer som sammen med 1 varamedlem, skal velges på generalforsamlingen. Kasserer og fire styremedlemmer står på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer er på valg de øvrige år.

Styret er:

  • Formann
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Leder, Jaktutvalg
  • Leder, Fiskeutvalg
  • Leder, Hundeutvalg
  • Leder, Skyteutvalg
  • Leder, Kvinneutvalg
  • Leder, Ungdomsutvalg
  • Leder, Opplæring
  • Varamedlem

Formannen velges for et år av gangen, mens de øvrige velges for 2 år, dog således at alltid 5 av dem trer ut hvert år, om nødvendig ved loddtrekning. Hvert år velges 1 varamedlem og 1 revisor. Formann og nestleder velges skriftlig ved særskilt valg. De uttredende kan gjenvelges, men kan unnslå seg for å motta gjenvalg i like så lang tid som den hvori de har fungert.

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet.

§ 6

Styret varetar foreningens interesser og disponerer foreningens ordinære midler under ansvar overfor generalforsamlingen. Det kan ansette lønnet formann, sekretær og kasserer. Foreningen forpliktes ved underskrift av formannen og et styremedlem i fellesskap. Styret nedsetter de nødvendige arbeidsutvalg. Til avgivelse av gyldig styrebeslutning må minst 3 møtende være enig. Over styrets møter føres protokoll.

§ 7

Hvis foreningen besluttes oppløst, hvortil kreves 2/3 flertall av foreningens samtlige stemmeberettigede medlemmer, skal der nedsettes et likvidasjonsutvalg på tre medlemmer, som i samråd med styret i Norges Jeger- og Fiskerforbund treffer bestemmelse om midlenes anvendelse, idet man i første rekke skal tilgodese innretninger hvis formål det er å fremme vårt lands jakt- og fiskehusholdning, fortrinnsvis i Bergen og tilliggende kommuner ved opprettelse av fond som bærer Bergens Jæger- og Fiskerforenings navn.